Αποστολή & Όραμα

Με όραμα για το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας, ανοίγουμε στρατηγικούς δρόμους για τη μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης

Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι η συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και εσαεί διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. Η εθνική ηλεκτρονική υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία και συγκεντρώνει στοιχεία και παράγει δείκτες και στατιστικές για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα. 

Με στόχο την υποστήριξη της έρευνας και τεχνολογίας, το ΕΚΤ προσφέρει υποδομές και υπηρεσίες για την αξιοποίηση και διάχυση του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου Eπιστήμης και Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση στην ανοικτή διάθεση και επανάχρηση του περιεχομένου αυτού. Οι δράσεις του ΕΚΤ καθιστούν την ψηφιακή πληροφορία αξιοποίησιμη από ποικίλες κοινότητες χρηστών. Συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της επιστημονικής και πολιτιστικής παραγωγής, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δημόσιου και παραγωγικού τομέα. Συνοπτικά, κινούνται σε 3 βασικούς άξονες:

Ψηφιακό Περιεχόμενο

 • Διάθεση ψηφιακών δεδομένων και πληροφορίας στην επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα της χώρας με τρόπο ανοικτό, οργανωμένο και συστηματικό.
 • Διάχυση και προώθηση του έγκριτου ελληνικού περιεχομένου στο παγκόσμιο ιστό.
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής που υιοθετεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς συλλογής και αναζήτησης περιεχομένου και δεδομένων.
 • Διασφάλιση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο. 
 • Παροχή Υπηρεσιών SaaS (ψηφιακά αποθετήρια, openABEKT, κ.ά.) προς φορείς έγκριτου περιεχομένου επιστήμης & πολιτισμού, με βάση το μοντέλο διάθεσης "Λογισμικό ως Υπηρεσία" (Software as a Service).
 • Υποστήριξη πολιτικών ανοικτής γνώσης και μέσων ενίσχυσης της ακαδημαϊκής έρευνας, της εκπαίδευσης και της παραγωγής έγκριτου πολιτιστικού περιεχομένου.

Δείκτες για την Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία

 • Συλλογή δεδομένων, πρωτογενών και δευτερογενών, για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στην Ελλάδα.
 • Παραγωγή των επίσημων στατιστικών και άλλων διεθνώς καθιερωμένων δεικτών.
 • Δημιουργία κατάλληλων μοντέλων ερμηνείας των δεικτών  ώστε να καθίστανται αξιοποιήσιμοι από τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και το ευρύτερο οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας της χώρας.
 • Συστηματική έκδοση επιστημονικών μελετών για τη μέτρηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και δείκτες.
 • Επίσημη καταγραφή και εξαγωγή εθνικών στατιστικών για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα

 • Yπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητικών και πολιτιστικών φορέων με τις καινοτόμες και δημιουργικές βιομηχανίες, με στόχο την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία,πληροφορίες για επιχειρηματικούς κλάδους και αγορές.
 • Υπηρεσίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως μελέτες, νομικά εργαλεία κ.ά.
 • Ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας, με υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων παραγωγής καινοτομίας και διεθνή δικτύωση.
 • Έμφαση σε θεματικούς τομείς, στους οποίους το ΕΚΤ διαθέτει σε βάθος τεχνογνωσία, όπως πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υγεία, περιβάλλον, ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών.
 • Προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη "σύνδεση έρευνας & παραγωγής".
 • Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς πρόκειται για το βασικό όχημα αξιοποίησης γνώσης μέσα από διαφορετικές μορφές διάθεσης και αδειοδότησης.
 • Συντονισμός του ελληνικού κόμβου Enterprise Europe Network-Hellas του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας Enterprise Europe Network, καθώς και ως Εθνικού Σημείου Επαφής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ο Ορίζοντας 2020.