Είσοδος
ΕΓΓΡΑΦΗ

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) αποτελεί υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που εκπληρώνοντας το θεσμικό του ρόλο, δημιουργεί την υποδομή για τη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί κυρίως από το 1985 και μετέπειτα, στα ελληνικά πανεπιστήμια και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Σήμερα η βάση δεδομένων του ΕΑΔΔ περιλαμβάνει περισσότερες από 30.000 βιβλιογραφικές εγγραφές και η πρόσβαση στο περιεχόμενο είναι δυνατή διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.didaktorika.gr.

Δυνατότητες και οφέλη της υπηρεσίας για τους διδάκτορες, τους ερευνητές και το κοινό

Σε όλους τους επισκέπτες, παρέχεται η δυνατότητα απλής και σύνθετης αναζήτησης μιας διατριβής μέσω των πεδίων των βιβλιογραφικών εγγραφών, η δυνατότητα πλοήγησης με βάση καθορισμένα πεδία (πχ. επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας κτλ) και  πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μιας διατριβής για ανάγνωση (εφόσον το ψηφιακό της αρχείο περιλαμβάνεται στο αποθετήριο του ΕΑΔΔ).

Επιπλέον, είναι δυνατή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος εγγραφεί ως χρήστης στο ΕΑΔΔ και ανάλογα με την άδεια διάθεσης κάθε διατριβής:  η μεταφόρτωση (κατέβασμα) του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής,  η παραγγελία αντιγράφου του αρχείου μιας διατριβής, είτε του έντυπου είτε του ψηφιακού, ή η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάρτηση του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής το πλήρες κείμενο της οποίας δεν διατίθεται.

Η υπηρεσία της ανοικτής διάθεσης των διδακτορικών διατριβών από μία κεντρική, έγκυρη, αξιόπιστη και διαδικτυακά προσβάσιμη πύλη, όπως είναι το ΕΑΔΔ, έχει οφέλη για τους ίδιους τους διδάκτορες, την ερευνητική/επιστημονική κοινότητα, αλλά και το ευρύ κοινό: καθίστανται ευπρόσιτα τα αποτελέσματα πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αποτελεί σημείο προβολής και διάδοσης της εργασίας των διδακτόρων στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Παράλληλα, μεγιστοποιείται η διαφάνεια της έρευνας, αποτρέπεται η λογοκλοπή και η διπλή προσπάθεια. Τέλος, κάθε διατριβή που καταχωρείται στο αποθετήριο ΕΑΔΔ αποκτά μια μόνιμη διεύθυνση και DOI, ενώ εξασφαλίζεται η μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού αντικειμένου.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ

Πρόσφατα, το σύστημα διαχείρισης του ΕΑΔΔ επεκτάθηκε και αναβαθμίστηκε για την υποστήριξη της υπηρεσίας διαδικτυακής κατάθεσης των διδακτορικών διατριβών. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ,  είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους (γραμματείες τμημάτων, διδάκτορες, ΕΚΤ) να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους στα διαδοχικά βήματα της κατάθεσης, και εξασφαλίζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο, την πληρότητα του αρχείου με αξιόπιστα στοιχεία.